Heeft u een klacht over uw fysiotherapie behandeling? Laten we het samen oplossen.

Als uw lichaam even niet werkt zoals ’t moet, kan uw huisarts u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut doet al het mogelijke om – samen met u – de klachten op te lossen. Daar kunt u op vertrouwen.

Onze praktijk is aangesloten bij het KNGF: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Eén van de belangrijkste KNGF- doelstellingen is: de kwaliteit van de fysiotherapie hoog houden en zo nodig verder verbeteren. Daar is ons veel aan gelegen.

Stel dat u desondanks toch niet tevreden bent over onze behandeling. Dan moet er naar u geluisterd worden èn moet er iets met uw klacht gedaan worden. Dat vindt de overheid trouwens ook. Patiënten hebben het recht om te klagen. Dit recht is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

In dat kader heeft het KNGF een klachtenregeling opgesteld en een Klachtencommissie aangesteld. Om eventuele problemen zo goed mogelijk op te lossen. Maar dan moet u het ons wel laten weten. Hieronder én in deze folder leest u hoe u dat kunt doen.

Wie kan een klacht indienen?

Als u onder behandeling bent – of bent geweest – bij onze praktijk en daarover niet tevreden bent, kunt u zelf een klacht indienen. Maar u mag ook iemand aanwijzen om namens u te klagen.

Gaat het om een klacht van een minderjarige, dan kunnen de ouders namens hun kind optreden als klagers.

Bespreek uw klacht het liefst het eerst met de fysiotherapeut zelf.

Het beste is om uw klacht eerst voor te leggen aan ons. Gebruik bij voorkeur hiervoor ons klachtenformulier. Het klachtenformulier komt terecht bij onze klachtenfunctionaris die contact met u opneemt om de klacht samen met u te bespreken.

Voor de bespreking van uw klacht maken wij graag tijd vrij. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek of u door iemand laten adviseren.

Uw gesprek met ons biedt geen uitkomst. Hoe nu verder?

U heeft uw klacht persoonlijk voorgelegd, maar u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd. Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De  Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Meldingsformulier klachten

Reglement klachtenregeling fysiotherapie

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Als u dat wenst zal onze eigen klachtenfunctionaris u daarin begeleiden.

Meer kunt u lezen op deze pagina.

Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?

  • Binnen tien dagen nadat uw brief bij de Klachtencommissie is binnengekomen, neemt één van de leden contact met u op. Het commissielid bekijkt in overleg met u wat de beste manier is om met uw klacht om te gaan. Misschien kan bemiddeling een oplossing bieden.
  • Biedt bemiddeling geen oplossing, dan stelt de commissie een onderzoek in. Ze vraagt u schriftelijk of mondeling nadere uitleg te geven over uw klacht. Ook de betreffende fysiotherapeut wordt geraadpleegd. Mocht dat nodig zijn, dan laat de commissie zich adviseren door deskundigen.
  • Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie u schriftelijk haar oordeel. Dit gaat vergezeld van eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut. Is er meer tijd nodig, dan wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan een brief met daarin de uiterlijke datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief tegelijk met u.
  • Binnen een maand na ontvangst van het oordeel moet de fysiotherapeut u schriftelijk laten weten welke maatregelen hij of zij neemt. Lukt dat niet binnen een maand, dan krijgt u een brief met daarin de uiterlijke datum waarop u wel bericht zult ontvangen. De fysiotherapeut stuurt een kopie van de brief met maatregelen naar de Klachtencommissie.