De beste zorg

Uiteraard wilt u de beste zorg. Maar hoe kunt u dit nu van te voren weten. De allerbeste manier is de ervaring van uw “collega patiënten”. Daarom houden wij enquêtes. De uitslagen van de enquêtes worden zonder filtering en direct gepubliceerd op onze website. U vindt ze op deze pagina.

Enkele uitspraken van uw collega patiënten die wij hebben mogen ontvangen via de enquête: “Ik ben heel goed, vriendelijk en stimulerend behandeld.” “Goeie informatie met betrekking tot verzekeren en-of vergoeden van de behandelingen.” “De zorg is uitermate goed.”

Patiënt tevredenheid

De belangrijkste beoordelaar voor de kwaliteit van onze praktijk is de patiënt. Wij voeren continue enquêtes uit om de kwaliteit te toetsen. Ons beleid is erop gericht om daar waar onze patiënten kritische kanttekeningen plaatsen verbeteringen aan te brengen. Actuele informatie treft u aan op de verschillende pagina’s van deze website.

Methode en doel
Onderzoek naar de tevredenheid van u als patiënt verrichten wij door u na de behandelserie een e-mail te sturen met een uitnodiging. Uiteraard bent u geheel vrij om hieraan mee te doen. U mag hier ook van afzien. Daar maken wij helemaal geen punt van. Wij gebruiken de uitkomsten van de enquete, die uiteraard geheel anoniem is, om de kwaliteit van onze praktijk verder te verbeteren. Uw medepatiënten zijn uiteraard ook geinteresseerd in hoe wij werken en verder vinden de zorgverzekeraars het belangrijk om te weten hoe u onze zorg ervaart.

Sinds oktober 2010 gebruiken we de Fysio Prestatie Monitor om de tevredenheid te meten.

Sinds november 2012 zijn we ook aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Dit initiatief van de Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie stelt u in staat zorgverleners met elkaar te vergelijken èn te beoordelen. Neem een kijkje op hun website.

Privacy
De enquete is volstrekt anoniem. Wilt u meer informatie? Vraag het uw behandelaar.

Scholing en Opleiding

De kwaliteit van de behandeling wordt mede bepaald door scholing en opleiding. Het beleid is erop gericht om dit op een zo’n hoog mogelijk peil te houden. Hiernaast zijn we aangesloten bij diverse organisaties die de kwaliteit van zorg in de gaten houden.

 • Opleiding gegevens medewerkers: van elke medewerker kunt u het CV inzien op de eigen presentatiepagina.
 • Aansluiting beroepsorganisaties: we zijn lid van de beroepsorganisaties KNGF, NVMT, NVFK, NGHT.
 • BIG registratie: alle medewerkers zijn BIG geregistreerd
 • Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie: alle medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister.
 • Privacy Register: wij staan ingeschreven bij het privacy register
 • Beroepsgegevens: hier presenteren wij een overzicht van de gegevens van onze beroepsgegevens(pdf)

Management en Organisatie

Een bedrijf functioneert goed als het goed georganiseerd is.

 • Fys’optima: onze praktijk is sinds december 2008 partner van Fys’optima. Dit partnerschap verlangt kwaliteit en inzet en biedt een netwerk aan kennis.
 • Jaarverslag: jaarlijks stellen wij een jaarverslag op. Deze kunt u hier downloaden.
 • Klachtenregeling: wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsorganisatie KNGF. U kunt hierover meer lezen in onze folder.
 • Kwaliteitshandboek: alle bedrijfsprocessen staan beschreven en onze kwaliteitsmedewerker controleert of we ook zo handelen. “We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.
 • Kamer van Koophandel: ingeschreven onder nummer 37151120.
 • Bankrekening: IBAN NL69ABNA0586691014 tnv Maatschap Fysiotherapie Hoorn
 • BTW nummer: NL008778784B01
 • Praktijk AGB code: 04005562
 • FysioPrestatieMonitor: door systematisch enquetes uit te zetten onder onze patiënten ontvangen we de informatie die nodig is om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • ParaBench: door deel te nemen aan deze dienst hebben we inzicht in de belangrijkste uitkomst indicatoren van onze praktijk en kunnen die vergelijken met collega praktijken (benchmarking).

Veiligheid

De veiligheid van onze patiënten heeft voor ons prioriteit.

 • Informatieverwerking: In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn we verplicht u te informeren welke informatie wij verzamelen en hoe we daarmee omgaan. We verzamelen via geautomatiseerde weg uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens (waar en hoe u verzekerd bent). We vragen tevens om uw emailadres en naar uw medische informatie. Deze hebben we nodig om u adequaat te kunnen behandelen en de nota daarvoor naar het juiste adres te sturen. Communicatie met andere zorgverleners (uw huisarts, specialist en/of medebehandelaar) verrichten we alleen met uw toestemming, bij voorkeur via beveiligde elektronische weg of per brief. In dringende gevallen zoeken we telefonisch contact. Alle informatie wordt opgeslagen in ons softwaresysteem. De beveiliging daarvan is op niveau van NEN7101. In het kader van de NEN7512 hebben we in 2016 een risico inventarisatie uitgevoerd welke jaarlijks op zijn actualiteit gecontroleerd wordt. Hierin wordt elke datastroom inzichtelijk gemaakt en op zijn risico beoordeeld. Eindverantwoordelijken hiervoor zijn de leden van de maatschap. Op verzoek sturen we u hiervan een exemplaar toe.
 • Onderhoud en hygiëne: het onderhoud van apparatuur en bedrijfsmiddelen is uitbesteed aan gekwalificeerde instellingen. Tweemaal per week zorgt onze eigen interieurverzorgster dat de praktijk hygiënisch schoon blijft. Zelf hanteren we vaste gedragsregels ten aanzien van de persoonlijke hygiëne.
 • Model en gedragsregels: onze praktijk hanteert de model- en gedragsregels van het KNGF.
 • Privacy: uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Informatiebeveiliging: wij testen door middel van een checklist regelmatig of dit verbetering behoeft. Onze systemen zijn voorzien van toegangsregistratie, firewalls, actuele virusscanners en een adequate back-up procedure.
 • SSL certificaat: onze website is voorzien van een Secure Sockets Layer om te garanderen dat informatie veilig wordt verzonden.

Overleg

 • Praktijkoverleg: minimaal 10 maal per jaar is er teamoverleg. Naast de bedrijfsmatige kwesties staan kwaliteitselementen standaard op de agenda.
 • SFP: minimaal 3 maal per jaar is er overleg met de partners binnen de stichting SFP Hoorn. Daarnaast weten we elkaar voor inhoudelijke zaken altijd te vinden.
 • Huisartsen en specialisten: overleg vindt plaats als de situatie daarom vraagt.
 • Overig: met de volgende instanties wordt regelmatig overleg gevoerd; Logopedisch Centrum, Logopediepraktijk Hoorn, Medisch Kleuter Dagverblijf “Tamarinde”, Consultatie Bureau Hoorn, diverse onderwijsinstellingen, Regionaal Expertisecentrum Hoorn.

Uw rechten en plichten volgens de WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de zorgverlener in hun onderlinge relatie. Uiteraard doen wij ons uiterste best om hieraan te voldoen.

Rechten en plichten patiënten:

 • u heeft het recht om zelf een zorgverlener te kiezen
 • u heeft  recht op duidelijke informatie
 • u heeft het recht uw toestemming te weigeren voor een onderzoek of een behandeling
 • u heeft het recht op een second opinion
 • u heeft inzage recht in uw dossier
 • u moet uw behandelaar duidelijk en volledig informeren
 • u moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling, bijv. door adviezen en voorschriften op te volgen

Plichten zorgverlener:

 • we hebben de plicht om u informatie te geven over uw gezondheidstoestand en de vooruitzichten daarin
 • we hebben de plicht om u uitleg te geven over het doel van het onderzoek en de behandeling
 • we hebben de plicht om u uitleg te geven over de verwachte gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • we hebben de plicht om u te informeren over andere onderzoeken en/ of behandelingen die in aanmerking komen

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen

Als bedrijf zijn we gericht op de economische prestatie maar verliezen de sociale en ecologische kant zeker niet uit het oog. Omgaan met mensen is ons dagelijks werk, het negeren van het sociale aspect zou een gotspe zijn. We voelen met name de verantwoordelijkheid naar de kinderen. Daar waar we kunnen ondersteunen we initiatieven die de leef- en leeromgeving van kinderen veraangenaamd. We werken samen met scholen om de kinderen een goede toekomst te kunnen bieden. We sponsoren sportverenigingen omdat we het belangrijk vinden dat mensen bewegen en genieten van bewegen.
Het milieu benaderen we als een goed huisvader. We scheiden ons afval, zijn bescheiden in gebruik en verbruik van middelen en energie.
Alles kan altijd nog beter. Bij elke investering wordt nagedacht over de impact die het heeft op profit, people en planet. Elke keer wordt daarin de balans gezocht.