AIMS (Alberta Infant Motor Scale of Development)

De AIMS beslaat de grof motorische ontwikkeling vanaf de geboorte tot aan het zelfstandig lopen. Het screeningsformulier bestaat uit een duidelijk overzicht  van posities,  die uw baby kan aannemen in 4 verschillende houdingen;  ruglig,  buiklig, zit en stand.  Deze observatielijst is gevalideerd en gestandaardiseerd  voor het op tijd geboren kind.

Bij licht premature (= te vroeg voor geboorte) kinderen wordt er gecorrigeerd op leeftijd.
Bij ernstiger prematuriteit gebruiken we deze scorelijst niet om de percentielen te bepalen,  maar dient het om de knelpunten in de ontwikkeling  inzichtelijk te maken.
De test wordt gebruikt om te zien of er sprake is van een vertraagd motorische ontwikkeling, om ouders te adviseren en om een behandelperiode te evalueren.
De test en bijbehorende observatie duurt 30-45 min.

BSID III ( Bayley Scales of Infant Development 3e versie)

De  BSID III  is een meetinstrument dat  de grove en fijne motorische vaardigheden meet van kinderen in de leeftijd van 0-42 maanden. Het is een gevalideerde en gestandaardiseerde test. Je vergelijkt leeftijdsgenootjes met elkaar en met eerdere prestaties van zichzelf.

De test kan voor de verschillende domeinen van motoriek apart afgenomen worden en duurt per domein meestal  30-45 min.

Movement ABC-2

De Movement ABC-2  is  een motorische test, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 16 jaar. De test wordt gebruikt om te kijken of er sprake is van een motorische achterstand maar ook om een behandelperiode te evalueren. De uitslag geeft aan of er sprake is van een motorische achterstand en in welk domein het kind de meeste problemen heeft.

De test bestaat uit testitems voor drie leeftijdsgroepen:

 • Groep 1:  3-6 jarigen
 • Groep 2:  7-10 jarigen
 • Groep 3:  11-16 jarigen
 • Er zijn 8 testitems; 3 items voor het domein handvaardigheid, 2 items voor het domein mikken en vangen en drie items voor het domein evenwicht. Bij elke leeftijdsgroep komen dezelfde items terug met een andere uitvoering. Bij de test hoort ook een checklist die dient te worden ingevuld door de ouders of de leerkracht.

  De duur van de test is ongeveer 45 minuten. Vaak is de test een onderdeel van een uitgebreider kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

  Plagiocephalometrie

  Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide methode om de transversale vorm van de schedel op een eenvoudige wijze vast te stellen. De meting geeft een indicatie over de mate van schedelvervorming (deformatie). Schedeldeformatie wordt gedifferentieerd naar schuine vervorming (plagiocephalie) en afplatting aan de achterzijde van de schedel ( brachycephalie).

  Het onderzoek Plagiocephalometrie (PCM) bestaat uit het aanleggen van een thermoplastbandje. Dit bandje wordt, nadat het in warm water zacht is geworden als een ring om het hoofdje gelegd. Na zo’n 8 min is het bandje zodanig uitgehard, dat we de markering van neus en oren kunnen aanbrengen. Dit gebeurt m.b.v. een speciaal meetinstrument. Hierna wordt de PCM- ring verwijderd. Nadat deze verder is uitgehard, volgt het maken van een kopie, de verdere meting en de berekening.

  BHK (Beknopte Beoordeling Kinderhandschriften)

  Bij deze test wordt het kind gevraagd om gedurende vijf minuten een stuk tekst over te schrijven op een vel papier zonder lijnen. De tekst wordt o.a. beoordeeld op de vorm van de letters, de vloeiendheid en de verhoudingen. Tevens wordt het schrijftempo beoordeeld.
  Deze test kan worden afgenomen vanaf eind groep 3.
  Deze test geeft aan of er schrijfproblemen zijn.

  SOS-2-NL (Systematische Opsporing Schrijfproblemen)

  De SOS-2-NL is de opvolger van de BHK en is een instrument dat eenvoudig is en weinig tijd vraagt om het handschrift van een kind te onderzoeken. Het is niet bedoeld om een uitgebreide analyse te maken van het probleem of om een behandeling uit te werken. Wel geeft het een indicatie of het handschrift kwalitatief afwijkt en kan de schrijfsnelheid worden vergeleken met de normen voor typisch ontwikkelende kinderen.

  Beery VMI

  Deze test bestaat uit drie onderdelen:
  * Het natekenen van figuren
  * Het zien van verschillen tussen figuren (visuele perceptie)
  * Het volgen van sporen tussen lijnen (motorische coördinatie)
  Het resultaat van deze test geeft per onderdeel aan of een kind onder, op of boven leeftijdsniveau functioneert.

  Na het afnemen van deze drie testen is het duidelijk of er sprake is van een motorisch schrijfprobleem en op welk niveau er een behandeling kan starten.
  De test wordt gebruikt om te kijken of er een motorisch schrijfprobleem is en ter evaluatie van een behandelperiode.