Onze kinderfysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een driejarige master opleiding.

We observeren, onderzoeken en behandelen, maar geven ook voorlichting en advies. Wij werken altijd volgens een behandelplan, altijd in overleg met u als ouder/ verzorgen maar indien nodig ook in overleg met andere disciplines, zoals de arts, de leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Behandelingen worden regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd aan de verwijzer. Uiteraard kunnen we goed overweg met kinderen. We gebruiken een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

Voor meer informatie over de kinderfysiotherapeut kunt kijken op de website van de kinderfysiotherapeut: www.dekinderfysiotherapeut.com. Deze website is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie

Kinderen leren bewegen

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Signalen bij baby’s

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning, weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen of eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Jong aangeleerd

Jonge kinderen die moeite hebben met bewegen, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bij-bewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Ze geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Testen

Wanneer u wilt weten of uw kind zich leeftijdsadequaat ontwikkelt kunnen we aan de hand van een motorisch screeningsinstrument nagaan of er sprake is van een achterstand en in welke mate.

Wij gebruiken hiervoor:

  • De AIMS observatielijst  (Alberta Infant Motor  Scale of Development ); meet de grof motorische ontwikkeling van geboorte tot zelfstandig lopen.
  • BSID III ( Bayley Scales of Infant Development  3e versie); meet grove en fijne motorische vaardigheden van 0 tot 42 maanden.
  • De Movement ABC-2; meet of er motorische achterstand aanwezig is.
  • Plagiocephalometrie; meet de vorm van de schedel van uw kind

Voor de beoordeling van de schrijfvaardigheid van uw kind gebruiken we de volgende testmethoden:

  • De BHK; een beknopte beoordeling van kinderhandschriften.
  • De SOS-2-NL; geeft een snelle analyse van de kwaliteit van het handschrift.
  • De Beery VMI; geeft aan of er een motorisch schrijfprobleem is en waarmee binnen de therapie begonnen moet worden.

Meer informatie kunt u lezen op de pagina testen kinderfysiotherapie.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

Factsheet kinderfysiotherapie

Onze beroepsvereniging heeft een “factsheet” gemaakt waarin u alles over kinderfysiotherapie nog eens na kunt lezen. U kunt deze via deze link downloaden.