Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland.Wij kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat(i) het gebruik van andere bezoekers stoort,(ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij en respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten(waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Online communicatie

Berichten die u stuurt per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Wij adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan ons te sturen. Indien u er voor kiest om berichten per e-mail aan ons te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid wat betreft
(i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
(ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
(iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de ons wordt gezonden of aan u wordt gezonden,
(iv) het verlies van gegevens,
(v)downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
(vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.